ENGLISH 

                                                                                                   JAPANESE 

PROFILE
history  concep
t

SCHEDULE

WORKS
photo video

WORKSHOP
content  photo
 

MUSIC
Hiroko profile

GALLERY
1993-2007photo

PRESS
news book etc

REPORT

LINKS

CONTACT


 

  

                                            BUBA - BUTOH BARTER 2011
Atsushi Takenouchi JINEN Butoh Intensive workshop
                    in Warsaw 2011 December

                       
                                                                         photo by Tsukasa Aoki

INFO polish/ INFO english - FOR ENGLISH SCROLL DOWN
Teatr Limen oraz Format Zero i Pracownia Wschodnia
zapraszaj? na
Mi?dzynarodowe Warsztaty Mistrzowskie
Atsushi Takenouchi i Hiroko Komiya


WARSZTATY 6 ?11 grudnia 2011 (6 dni)
Codziennie w godzinach 14.00 do 20.00

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich, ktorzy chc? skoncentrowa? si? na szukaniu ?rode? inspiracji w ciele i umy?le. W przekonaniu organizatorow b?dzie to cenne do?wiadczenie zarowno dla tancerzy, jak i aktorow, performerow i osob nie zajmuj?cych si? zawodowo teatrem, poniewa? w procesie ka?dy b?dzie pracowa? z w?asnym wn?trzem i dzie? po dniu rozwija? samo?wiadomo?? poprzez prac? cia?a, g?osu i wyobra?ni.
Wcze?niejsze do?wiadczenie w butoh nie jest wymagane, ale organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo doboru grupy pod wzgl?dem przygotowania.

Warsztat ko?czy si? pokaz uczestnikow z udzia?em zaproszonych muzykow (Hiroko Komiya i go?cie) oraz improwizacja w wykonaniu Atsushi Takenouchi. Udzia? w pokazie nie jest obowi?zkowy. Tych, ktorzy chc? podsumowa? swoje do?wiadczenia oraz wzbogaci? si? o nowe, prosimy o wyposa?enie si? w bia?? farb? do cia?a oraz przygotowanie w?asnego kostiumu.

REKRUTACJA
Aby zg?osi? swoje uczestnictwo w warsztatach prosimy o wype?nienie kwestionariusza aplikacyjnego i przes?anie go w mailu na adres poni?ej do 20 listopada. Osoby zakwalifikowane b?d? proszone o przelanie ca?o?ci op?aty warsztatowej na konto organizatorow do 30 listopada. Udzia? w warsztatach wy??cznie za okazaniem po?wiadczenia przelewu. W tytule przelewu prosz? wpisa? swoje imi? i nazwisko.

OP?ATA WARSZTATOWA 650z?

MIEJSCE PRACOWNIA WSCHODNIA - kamienica artystyczna, studia i pracownie wielu m?odych malarzy, grafikow i muzykow, Warszawa - Praga, ul. Lubelska 30/32. www.pracowniawschodnia.pl


Je?eli jeste? zaineresowana/y
PROSIMY o PRZES?ANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO NA ADRES PONI?EJ

Formularz aplikacyjny
imie/nazwisko/wiek
Adres zamieszkania
Kontakt telefon/e-mail/skype
Do?wiadczenie teatralne i sceniczne
Do?wiadczenia z butoh

Deklaracja ubezpieczeniowa O?wiadczam, ?e posiadam ubezpieczenie zdrowotne na czas uczestniczenia w projekcje BUTOH BARTER 2011

Zgoda na udost?pnienie wizerunku: Ja ni?ej podpisana/y zgadzam si? udost?pni? swoj wizerunek na potrzeby dokumentu filmowego realizowanego przez organizatorow

Udzia? w pokazie warsztatowym dla publiczno?ci TAK/NIE/JESZCZE NIE WIEM

Podpis

Kontakt
Sylwia Hanff/Teatr Limen
limenbutoh@wp.pl
Kom 607640208

Noclegi blisko miejsca warsztatu http://www.hostelkrokodyl.pl/
-----------------------------------------------------------------------------


   BUBA - BUTOH BARTER 2011
Atsushi Takenouchi JINEN Butoh Intensive workshop
                    in Warsaw 2011 December

<<<English
   


Jinen is ALL,
Jinen Butoh is a life force that dances with ALL
Sea,mountain,grass and trees,
even machine,car, gasoline,computer---
-- they do not belong to people.
They are already alive. Even our body is not ours.
We are simply lives facing one another --
so we resonate, rebel, grow angry , cry, laugh, and dance with them.
All of them are JINEN.

Jinen is an old Japanese word. Its meaning encompasses ALL that is even larger than nature. In the West, "Man" exists above "Nature," and maintains and protects it. Above Man, there is "God". In other words, there is a separation between Nature, Man, and God. Jinen expresses the perception of the universe before such a separation occurred. In ALL things there lives god. God is the "Flow of the River of the Universe" that embraces the sun and moon, and the earth that is the origin of the birthing of all Nature including Man. God lives within man, plants, animals, even in man-made things like houses. Jinen is the word that describes the universe, its' origin and natural course. All things connect to this river, and are part of the river of Jinen [...].
This is Jinen. There is nothing Man can do [...].
Jinen Butoh is to join together with all the life that are already dancing, to dance with the flow of the universe that is Jinen. We remove the wall of consciousness that perceives dance as the individual " I " dancing. We are dancing with, and are danced by, the Jinen, accepting all the environment and conditions around us as Jinen.
Atsushi Takenouchi
www.jinen-butoh.com

 

International Master Class of
Atsushi Takenouchi and Hiroko Komiya

MASTER CLASS 6 - 11.12.2011 (6 days)
Everyday 2 pm to 8 pm

The class is for everyone, who wants to fokus on searching the sources of inspiration in body and mind. We believe it is good experience for both dancers and non dancers as in the process everyone will work with his/her inside and will be able to day by day develop his self conscious through body, voice and imagination usage. Previous experience is not a must, but we are grateful to inform us your level of body work knowledge. The previeous experience is not a must but organizers keeps the rights to select the group.

Workshop ends up with presentation for the audiences and Atsushi Takenouch improvisaton with live music of Hiroko Komiya and guests. Participation in workshop presentation is not obligatory. Those, who like to sum up their experience and enrich a new one, are asked to equip themselves with white body paint and a costium for the performace.

VENUE PRACOWNIA WSCHODNIA - a strictly artistic place - a studio of a group of painters, scalpturers and musicians, Warszawa - Praga, ul. Lubelska 30/32 www.pracowniawschodnia.pl


RECRUITMENT
To apply fill In the application form and send it to the address below before 20 of November 2011. The qualified are to make a payment on the organizers account before 30 of November. To participate in the class you are to present the confirmation of the monay transfer.

WORKSHOP FEE 650zt (app.165E)

ACCOMODATION in the area of rehearsal space
http://www.hostelkrokodyl.pl/

If you want to participate
SEND THE APPLICATION FORM TO THE ADDRES BELOW

Application Form
Name/Surname/age
Address of residence
Phone/mobile/ e-mail
Field of activity within per formative arts
Experience with butoh


Declaration on insurance: I declare to purchase an insurance for the period of my participation in BUTOH BARTER 2011

Agreement of sharing personal image: Me, signed below, agree to share my personal image for the use of documentary material shot by organizers

Taking part in workshop presentation for audience YES/NO/DON’T KNOW YET

Signature

Contact
SYLWIA HANFF/TEATR LIMEN
limenbutoh@wp.pl
Mobile +48607640208


   
 

 

Copyright 2002-2007 c Globe JINEN All rights reserved.